7:18 AM 0 comments

Huraikan perbezaan antara educere dan educare

Maksud Didikan (educere) adalah tentang komponen akliah atau intelek. Matlamat didikan adalah kepada pembinaan fikiran yang bijaksana dan rasional dan pembinaan jiwa manusia yang murni.

Antara Konsep didikan (educere) adalah erti educere bermakna menzahirkan keupayaan diri atau `to lead out`. Ini bermaksud pembelajaran untuk membina manusia yang mencapai tahap sedar-kendiri (self-realization) tentang kewujudan diri dalam hubungan kewujudan makhluk-makhluk lain, alam dan Maha Pencipta.

Proses pembelajaran educere tidak ada akhirnya kerana ia merupakan pembelajaran untuk pembelajaran atau pembelajaran untuk menambah ilmu dan kebijaksanaan (learning for the sake of learning). Bagi didikan hasilnya tidak dapat dilihat secara eksplisit. Proses pendidikan adalah proses jangka panjang dan tidak ada batas sempadan.

Bersifat normatif, konsepnya lebih ideal dan menyeluruh tentang manusia terdidik.
Contoh situasi educere adalah apabila seseorang guru telah mengajar sesuatu mata pelajaran dengan tujuan untuk memenuhi keperluan sesuatu pekerjaan, di samping guru juga akan mengajar perkara lain yang dapat membantu perkembangan murid sebagai seorang individu.

Maka ini dikatakan
situasi yang saling bertindan antara satu keperluan dengan keperluan yang lain.

Educare
Maksud latihan (educare) adalah berfokus kepada geraklaku perbuatan. Matlamat bagi latihan (educare) pula bertumpu kepada pembentukan kemahiran motor atau gerakan misalnya apabila melakukan sebarang kerja atau aktiviti.

Konsep latihan (educare) pula bermaksud ` to train` mengikut keperluan seperti keperluan hidup, keperluan sosial, keperluan pembangunan ekonomi dan sebagainya. Educare berakhir apabila kemahiran yang diharapkan tercapai. Didikan mengutamakan pendekatan child-centred – pemusatan individu. Berpegang kepada pengukuhan kemanusiaan iaitu untuk membina manusia yang berakal rasional, sedar kendiri, berperibadi sejajar sebagai taraf manusia, melebihi haiwan, tumbuhan dan makhluk lain. Bersifat bukan istrumental dan bermatlamat implisit. Pendidikan adalah sebagai satu kehidupan dan bukannya untuk kehidupan. “Education is not to be but is being “ – pendidikan ialah menjadi terdidik.

Ciri-ciri educare adalah berteraskan kandungan dan menganggapkan manusia sebagai `tin kosong` yang perlu diisi dengan berbagai pengetahuan sama ada releven atau tidak. Pembelajaran pelbagai perkara penting atas alasan dirasakan penting untuk dipelajari. Bersifat instrumental iaitu pembelajaran merupakan cara bagi mendapat sesuatu keperluan seperti keperluan ekonomi, sosial dan politik. Pendidikan itu semestinya releven dan pragmatik demi kemandrian (survival) manusia di dalam masyarakat atau pendidikan untuk sesuatu fungsi dan untuk manusia berfungsi.

Bagi latihan hasilnya dapat dilihat dan diberi nilai, tertakluk kepada batas masa dan tempat. Misalnya pembelajaran yang berlaku di sekolah, maktab, unviversiti atau institusi-institusi lain dalam tempoh masa yang tertentu. Produk (output) latihan adalah pelajar yang menjalani latihan dalam jangka masa yang ditetapkan. Bersifat tidak normatif kerana terpengaruh dengan aspek sosialisasi iaitu penyedaran manusia untuk memainkan peranan sebagai peserta dalam masyarakat.

Sebagai contoh situasinya adalah apabila seseorang guru telah mengajar sesuatu mata pelajaran dengan tujuan semata-mata untuk memenuhi keperluan sesuatu pekerjaan, maka boleh dikatakan bahawa guru tersebut telah mengajar semata-mata dari segi educare.
7:17 AM 0 comments

Huraikan perbezaan corak pendidikan tradisi di Athens dan Sparta.

Zaman Yunani (1600 Sebelum Masehi-300 Sebelum Masehi) telah melahirkan dua buah negara kota yang termasyhur iaitu Athen dan Sparta. Antara perbezaan kedua-dua sistem pendidikann di negara kota ini adalah di Athen, pendidikan semasa zaman ini bermatlamat untuk memupuk dan membentuk ciri-ciri rakyat yang bertanggungjawab kepada negara.

Di Athen pula, pendidikan yang diberi adalah untuk mempersiapkan individu-individu supaya menjadi manusia yang utuh (The Exellence of Man as a Man) yang mampu berdikari dan harmonis dalam tingkahlakunya serta seimbang pula antara kekuatan jasmani dan rohani serta baik akhlaknya dari segi percakapan dan perbuatan.

Para pelajar terdiri daripada kaum lelaki berumur antara 7 tahun hingga 20 tahun. Pelbagai kaedah pengajaran yang dipraktikkan semasa itu seperti kaedah latih-tubi, menghafal, membaca semula terutama di sekolah rendah manakala di peringkat menengah kaedah kuliah, perbincangan dan berdialog dipraktikkan.

Kurikulum yang diamalkan di Athen seperti membaca, menulis, matematik, drama, musik, sastera dan puisi.

Manakala Di Sparta pula tumpuan pendidikan adalah untuk melatih rakyat menjadi tentera yang perkasa dan melahirkan pemimpin-pemimpin tentera. Mengikut Prof Abdul Aziz et.al (1968: 33) antara tujuan pendidikan di Sparta adalah mempersiapkan laki-laki yang kuat jasmaninya dalam peperangan dan fasih pembicaraannya di majlis-majlis.

Di Sparta pula, kurikulumnya lebih tertumpu kepada latihtubi, nyanyian patriotik, dan taktik peperangan. Golongan pengajar terdiri daripada guru-guru persendirian, guru sekolah, golongan Sophists, pengajar tentera dan ahli flasafah. Antara tokoh-tokoh pemikir zaman ini seperti Socrates (469-399 SM), Plato (427- 347 SM) dan Aristotle ( 384-322 SM).
7:16 AM 0 comments

SISTEM PENDIDIKAN DI TANAH MELAYU 1786-1941

Sistem Pendidikan semasa British (1786-1941) adalah bertujuan mencapai 3G (Gold, Gospel dan Glory). Pada tahun 1854 gabenor Jeneral di India arah Blundell, gabenor Negeri2 Selat siapkan laporan cadangan untuk memberi pendidikan kepada rakyat. Cadangan itu ialah mewujudkan Sistem vernakular (Melayu, Cina dan India) di samping sekolah aliran Inggeris. Pada 1936, ada 1169 buah sekolah vernakular Melayu di Tanah Melayu.

Sekolah Vernakular Melayu merangkumi subjek yang diajar seperti Bacaan, Mengarang, Ejaan, Menulis, Ilmu Hisab, Latihan Jasmani dan Latihan Congak dan Ilmu Alam. Awal kurun 20-an subjek seperti Perkebunan, anyaman dan 3M (Membaca, Menulis, Mengira) ditambah dalam kurikulum. Di saping itu juga wujudnya sekolah vernakular Cina.

Sekolah pertama didirikan oleh Persatuan Mubaligh London di Melaka tahun 1815. Kurikulum berdasarkan pelajar klasik Cina-Teks Confucius. Hafal klasik lama, kaligrafi, ilmu kira-kira dengan abacus. Kemudian awal 20-an ditambah subjek sejarah, ilmu alam, sains, moral, bahasa, Ilmu hisab, lukisan, Menyanyi dan latihan jasmani. Bantuan kerajaan dan biaya sendiri.

Pada awalnya bermotif politik Tanah Besar dan anti Inggeris. Tahun 1920 Inggeris luluskan Enakmen Pendaftaran Sekolah bertujuan mengawal aktiviti subversif di sekolah cina. Antara Enakmen Pendaftaran Sekolah Cina 1920 ialah Pengarah pelajaran mempunyai kuasa menutup sebarang sekolah yang tidak mengikut peraturan berkaitan kurikulum, pentadbiran dan kedaan kesihatan sekolah yang ditetapkan oleh pentadbir British. Semua guru dan pentadbirnya ken berdaftar dan diselia oleh Pengarah.

Sekolah Cina yang didaftar di bawah Enakmen akan mendaat bantuan kewangan pihak British.
Bahkan wujunya Sekolah Vernakular India yang ditubuhkan di Penang Free School pada tahun 1816. Tertumpu kepada anak-anak buruh-buruh India yang bekerja di ladang getah, kelapa, dan buruh di Jabatan Kerja Raya dan keretapi. Kod Buruh 1902 mewajibkan setiap ladang yg. terdapat 10 orang kanak-kanak di dalam umur persekolahan (7-14 tahun) dikehendaki menyediakan sekolah dan guru untuk kanak-kanak itu. Tiga jenis sekolah dibiayi dan diurus oleh kerajaan, oleh majikan atau oleh komuniti India tempatan.

Seterusnya Sekolah Inggeris yang mana hasil inisiatif awal didirikan oleh mubaligh kristian mazhab Roman Katholik. Sekolah pertama adalah Penang Free School (1815) – sekolah pertama kemudian berkembang di Melaka (1826), Singapura (1834), Kuala Lumpur (1863), Taiping (1906).

Di samping itu juga MCKK (1905), sekolah Inggeris khas untuk anak-anak aristrocrat Melayu bertujuan menyediakan pegawai kerajaan tertentu di Tanah Melayu. Dengan perbezaan jenis sekolah ini maka berlaku jurang dan peluang belajar di Sekolah Inggeris. Jadi di sini Wujud Special Malay Class bagi meramaikan enrolmen anak melayu di sekolah Inggeris tapi masih kurang berbanding dengan jenis sekolah lain.
7:16 AM 0 comments

SISTEM PENDIDIKAN DI TANAH MELAYU 1786-1941

Sistem Pendidikan semasa British (1786-1941) adalah bertujuan mencapai 3G (Gold, Gospel dan Glory). Pada tahun 1854 gabenor Jeneral di India arah Blundell, gabenor Negeri2 Selat siapkan laporan cadangan untuk memberi pendidikan kepada rakyat. Cadangan itu ialah mewujudkan Sistem vernakular (Melayu, Cina dan India) di samping sekolah aliran Inggeris. Pada 1936, ada 1169 buah sekolah vernakular Melayu di Tanah Melayu.

Sekolah Vernakular Melayu merangkumi subjek yang diajar seperti Bacaan, Mengarang, Ejaan, Menulis, Ilmu Hisab, Latihan Jasmani dan Latihan Congak dan Ilmu Alam. Awal kurun 20-an subjek seperti Perkebunan, anyaman dan 3M (Membaca, Menulis, Mengira) ditambah dalam kurikulum. Di saping itu juga wujudnya sekolah vernakular Cina.

Sekolah pertama didirikan oleh Persatuan Mubaligh London di Melaka tahun 1815. Kurikulum berdasarkan pelajar klasik Cina-Teks Confucius. Hafal klasik lama, kaligrafi, ilmu kira-kira dengan abacus. Kemudian awal 20-an ditambah subjek sejarah, ilmu alam, sains, moral, bahasa, Ilmu hisab, lukisan, Menyanyi dan latihan jasmani. Bantuan kerajaan dan biaya sendiri.

Pada awalnya bermotif politik Tanah Besar dan anti Inggeris. Tahun 1920 Inggeris luluskan Enakmen Pendaftaran Sekolah bertujuan mengawal aktiviti subversif di sekolah cina. Antara Enakmen Pendaftaran Sekolah Cina 1920 ialah Pengarah pelajaran mempunyai kuasa menutup sebarang sekolah yang tidak mengikut peraturan berkaitan kurikulum, pentadbiran dan kedaan kesihatan sekolah yang ditetapkan oleh pentadbir British. Semua guru dan pentadbirnya ken berdaftar dan diselia oleh Pengarah.

Sekolah Cina yang didaftar di bawah Enakmen akan mendaat bantuan kewangan pihak British.
Bahkan wujunya Sekolah Vernakular India yang ditubuhkan di Penang Free School pada tahun 1816. Tertumpu kepada anak-anak buruh-buruh India yang bekerja di ladang getah, kelapa, dan buruh di Jabatan Kerja Raya dan keretapi. Kod Buruh 1902 mewajibkan setiap ladang yg. terdapat 10 orang kanak-kanak di dalam umur persekolahan (7-14 tahun) dikehendaki menyediakan sekolah dan guru untuk kanak-kanak itu. Tiga jenis sekolah dibiayi dan diurus oleh kerajaan, oleh majikan atau oleh komuniti India tempatan.

Seterusnya Sekolah Inggeris yang mana hasil inisiatif awal didirikan oleh mubaligh kristian mazhab Roman Katholik. Sekolah pertama adalah Penang Free School (1815) – sekolah pertama kemudian berkembang di Melaka (1826), Singapura (1834), Kuala Lumpur (1863), Taiping (1906).

Di samping itu juga MCKK (1905), sekolah Inggeris khas untuk anak-anak aristrocrat Melayu bertujuan menyediakan pegawai kerajaan tertentu di Tanah Melayu. Dengan perbezaan jenis sekolah ini maka berlaku jurang dan peluang belajar di Sekolah Inggeris. Jadi di sini Wujud Special Malay Class bagi meramaikan enrolmen anak melayu di sekolah Inggeris tapi masih kurang berbanding dengan jenis sekolah lain.
7:14 AM 0 comments

SISTEM PENDIDIKAN SEBELUM KEDATANGAN INGGERIS

Sistem pendidikan pondok di Tanah Melayu bermula sejak awal kurun ke 19 atau akhir kurun ke 18 dengan pengaruh yang dibawa dari Patani, Sumatera, Jawa dan Acheh. Kaedah pengajarannya adalah mengikut kaedah yang dijalankan di Masjidil Haram di Mekah.

Pendidikan tak formal dipercayai berkembang bersama-sama dengan penyebaran agama Islam di TM dan kepulauan Melayu pada abad 14. Pedagang-pedagang Arab Islam telah menyebarkan ke kawasan Asia Tenggara dan merupakan pelopor usaha pendidikan tak formal dengan cara membina sekolah-sekolah pondok di negeri Perlis, Kedah, Terengganu, Kedah dan Brunei.

Antara ciri-ciri pengajian pondok ialah pengajian agama biasa diadakan di surau atau masjid pada waktu malam dengan dihadiri oleh orang dewasa lelaki dan perempuan. Pondok adalah sistem pengajian yang lebih sistematik. Didirikan atas usaha alim ulama dan masyarakat tempatan. Berhampiran adalah rumah tuan guru dan asrama pelajar.

Lokasi pondok sering ditemui di kawasan berhampiran pantai dan sungai. Dibina daripada papan dan daun nipah atau rumbia dan kumudahan kelas hanya terdiri daripada papan (slate) dan galam. Meja dan bangku dibuat sendiri oleh pelajar. Pelajar–pelajar menjalankan kerja seperti bertani, menangkap ikan, mencari kayu api, mengangkat air bagi membantu tuan guru menyara kehidupan mereka.

Perkembangan pengajian pondok merujuk kepada Tanah Melayu, Kelantan dipercayai di antara negeri yang mula-mula mewujudkan sistem pondok. Pondok pertama yang didirikan di Kelantan ialah pada tahun 1820 M oleh Tuan Guru Haji Abdul Samad bin Abdullah (Tok Pulai Chondong) Selain dari pondok Pulai Chondong yang didirikan di Kelantan sebelum 1910 ialah Pondok Tok Bachok pada tahun 1900, Pondok Haji Abdul Malik Tumpat pada tahun 1907, Pondok Haji Yusuf Pulau Ubi, Geting Tumpat tahun 1908, Pondok Kubang Pasu Kota Bharu pada 1900, Pondok Sungai Budor, Pondok Kampung Banggol, Pondok Tuan Padang dan Pondok Tok Semian yang diasaskan oleh Haji Wan Abdul Samad bin Mohd Salleh atau lebih dikenali dengan gelaran Tuan Tabal.

Sistem ini mula berkembang pesat pada tahun 1909 sehingga Perang Dunia Kedua. Antara tahun 1910 hingga 1045 M boleh dikatakan zaman keemasan dalam perkembangan pengajian pondok di Kelantan.Pondok pada masa itu telah mencapai kemajuan yang gemilang dengan lahirnya ulama’-ulama’ terkenal yang mengharumkan nama negari kelantan. Ada sesetengah pondok pada masa itu mempunyai penuntut lebih dari seribu orang.

Pada sekitar tahun 1900, Pendidikan pondok telah mendapat persaingan dari sekolah berbentuk sekular yang ditaja oleh British. Sekolah sekular ini telah dibina di Kota Bharu pada tahun 1904. British telah menggunakan berbagai cara untuk menarik minat rakyat ketika itu kepada sekolah sekular. Antaranya dengan mengatakan sekolah berbentuk pondok itu adalah primitif kerana mata pelajarannya tidak sama dengan sekolah Inggeris.

Walau bagaimanapun, usaha-usaha British tidak begitu berjaya. Walaupun pada tahun 1950 – 1970 an, sistem pondok masih mendapat sambutan dari orang ramai, akan tetapi pada hakikatnya selepas tahun 1945, ia merupakan zaman kemalapan dalam sistem pengajian pondok. Dengan ini dapatlah dirumuskan bahawa selepas kedatangan Jepun, pengaruh pondok telah mengalami kemerosotan sedikit demi sedikit. Keadaan ini semakin berterusan hingga setelah negara mencapai kemerdekaan.

Antara sebab utama yang membawa kemunduran institusi pondok ialah telah timbul perubahan-perubahan di dalam perkembangan pendidikan Islam di Kelantan. Ini kerana pada masa itu telah muncul sekolah-sekolah Agama (Arab) Majlis Agama Islam (MAIK), sekarang telah diambil alih oleh Yayasan Islam Kelantan (YIK) yang menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa pengantar di bawah Kerajaan Negeri yang lebih teratur dan selesa daripada pondok. Pendidikan pondok banyak memberi sumbangan besar kepada sistem pendidikan terutamanya di Malaysia.

Antaranya ialah dalam sejarah pendidikan Islam di Malaysia, Kelantan merupakan salah sebuah negeri yang terkenal dengan perkembangan pendidikan yang pesat yang telah melahirkan ulama’-ulama’ yang berwibawa. Contohnya di Kelantan, para pemimpin negeri atau peringkat kawasan kebanyakan pemimpin daripada para ahli ulama’. Maka dengan ini penerapan nilai murni dari segi rohani dan jasmani dapat diterapkan terus kepada rakyatnya.

Seterusnya juga, sistem pengajian ini dapat melahirkan para pelajar yang berakhlak mulia dan berdisiplin dalam tatacara hidupan hariannya. Institusi pengajian agama yang amat disanjung tinggi oleh ibu bapa di samping mereka menaruh kepercayaan penuh kepada sistem ini kerana pelajar lepasan pondok amat dihormati dan mereka adalah alim ulama’ yang akan membimbing masyarakat. Institusi ini juga telah melahirkan ramai cerdik pandai yang terkenal di rantau ini.
7:12 AM 0 comments
1. Berikan diskripsi yang ringkas mengenai kerajaan-kerajaan awal Melayu berikut:
n Funan
n Kataha (Kedah Tua)

JAWAPAN :
Kerajaan Funan
Kerajaan Melayu tertua di Semenanjung Indochina. Muncul pada abad pertama Masehi. Pusat kerajaan terletak di bahagian hilir dan di delta Sungai Mekong yang meluas ke Annam Tengah (Hue) dan di sebahagian besar Lembah Menam dan bahagian Utara Semenanjung Tanah Melayu. Raja mereka digelar `Raja Gunung` yang bermaksud raja yang tinggi darjatnya. Menurut sumber Cina, ibu kotanya bernama Vydhapura. Ibu kota Funan ini mempunyai sebuah pelabuhan terkenal bernama Oc-Eo. Letaknya di delta Sungai Mekong. Dikatakan bahawa pelabuhan ini mempunyai rumah bertiang dan mempunyai sistem saluran air yang luasnya 200 km dan dibina oleh jurubina mahir zaman itu. Para arkeologi telah menjumpai berbagai-nagi bahan artifak yang membuktikan bahawa ekonomi Funan bersumberkan perdagangan antarabangsa dan merupakan negeri yang berciri kosmopolitan. Pemerintah pertama adalah daripada Dinansti Kaundinya pada abad pertama Masihi. Raja yang paling agung bernama Jayavarman. Funan mempunyai bandar-bandar yang yang dipagari tembok-tembok dan di dalamnya terdiri istana-istana dan rumah- rumah kediaman. Penduduk-penduduknya adalah petani-petani yang bercucuk tanam secara primitif. Mereka pandai mengukir barangan perhiasan dan berhala menggunakan pahat. Perkakas masak-memasak diperbuat dariopada perak. Cukai-cukai dibayar menggunakan emas, perak, mutiara dan minyak wangi. Mereka juga mempunyai buku-buku dan arkib-arkib dan tulisan mereka seakan-akan tulisan orang India. Funan mempunayi hubungan dengan negeri China. Sumber-sumber China ada menyebut bahawa beberapa utusan telah dihantar oleh pemerintah Funan seperti Jayavarman. Kegemilangan kerajaan Funan berakhir apabila negara itu telah diserang oleh Chen-la. Kesimpulannya , Funan ialah negeri kuasa besar Melayu yang pertama dalam sejarah Asia Tenggara. Tradisi-tradisi Funan seperti pemujaan gunung dan puteri Naga juga dikuti.

Kerajaan Kataha (KedahTua)
Berpusat di Lembah Bujang Kedah sejak abad ke 6 hingga abad ke 13. Sumber India menyebut Kerajaan Kedah Tua sebagai Kataha, manakala sumber China pula menyebut Kedah sebagai `Chieh-cha`. Kerajaan Kedah Tua adalah sebauh kerajaan merdeka tetapi pada abad ke-7, Kataha menjadi sebahagian daripada empayar Srivijaya. Kedah Tua diserang oleh kerajaan Chola pada tahun 1025 dibawah pimpinan Raha Rajenda 1 dari selatan India. Serangan itu dilakukan bagi merampas monopoli kerajaan Srivijaya di Semenanjung Tanah Melayu. Artifaks dari Lembah Bujang membuktikan bahawa Kataha adalah sebuah pelabuhan entreport pada abad ke-9 hingga abad ke-13. Artifaks itu berupa serpihan tembikar, manik-manik yang dikatakan berasal dari China, Asia Barat dan India. Artifaks dari China seperti serpihan tembikar berasal dari kerajaan T`ang dan Sung. Serpihan artifaks dari Asia Barat terdiri daripada jenis bersepuh( glazed) dan berwarna dipercayai dari kerajaan Sassaniah bertarikh pada abad ke-7 dan ke-8. Bukti pada batu bersurat Minye Tujuh, Aceh (781-1380M) membuktikan bahawa kedatangan Islam ke Kedah Tua dan ke rantau Nusantara. Transkripsinya berbunyi;
“Setelah hijrah Nabi,kekasih yang telah wafat tujuh ratus lapan puluh satu tahun, bulan Zulhijjah 14 hari jumaat, Ratu iman warda rahmat Allkah bagi baginda. Daripada suku Barubadas menpunyai hak atas Kedah dan Pasai, Menaruh di laut dan darat semesta, Ya Allah ya Tuhan semesta taruhlah Ba dalam swarga Tuhan.”
7:11 AM 0 comments

Kes 2

EFFECT OF COMPUTER SIMULATIONS AND PROBLEM-SOLVING APPROACHES ON HIGH SCHOOL STUDENTS
&
TEACHERS THINKING ABOUT DIFFICULT TO TEACH STUDENTS

PENDAHULUAN
Kajian jurnal ‘Effect of Computer Simulations and Problem-solving Approaches on High School Student’ merujuk kepada kajian hipotesis penyelidikan pencapaian pelajar mengikut kepelbagaian peneguhan. Antara tujuan kajian ini adalah untuk menyelidik tahap pencapaian pelajar aliran kimia, proses kemahiran sains dan reaksi pelajar terhadap matapelajaran kimia dalam kalangan pelajar di Sekolah Tinggi. Kajian ini melibatkan perbandingan kumpulan kawalan dengan menggunakan kaedah konvensional untuk mengesan bagaimana penyelesaian masalah menggunakan kaedah eksperimen dan simulasi komputer. Pelajar diberi soalan-soalan spesifik berkenaan dengan kajian ini iaitu ‘Apakah perbezaan..?, ‘Apakah tanggapan..? dan ‘Apakah kemahiran serta sikap pelajar..?.

Mengikut kajian jurnal ‘Teachers Thinking About Difficult to Teach Students” merujuk kepada hubungkait tindak balas respon pelajar terhadap penyelesaian guru untuk pelajar yang susah memahami pengajaran dan pembelajaran daripada pihak guru. Kajian ini memerlukan guru diberi satu kelas untuk menyatakan ‘bagaimana keperluan pelajar untuk memahami pembelajaran’, ‘cadangan yang lebih berkesan’ dan ‘sebab-sebab pelajar sukar memahami’.
KAEDAH (METHOD) : ‘Effect of Computer Simulations and Problem-solving Approaches on High School Student’
1) SUBJEK
Kaedah ini melibatkan responden dengan bilangan 200 pelajar gred 9 dari sekolah menengah di Turki. Kaedah ini menbahagikan 6 kelas gred 9 diajar oleh dua guru kimia di mana setiap satunya diberi 3 kelas dengan 35 orang pelajar setiap kelas. Pelajar diajar tiga kaedah pembelajaran dan guru ditugaskan secara rawak mengambil satu kelas untuk meminimumkan perbezaan antara guru terlibat. Kaedah ini melibatkan penggunaan analisa data yang diambil daripada 70 pelajar, manakala 70 pelajar lagi dalam penyelidikan konvesional serta 60 pelajar dalam simulasi komputer.
2) INSTRUMEN (BAHAN KAJIAN)
2.1 ‘Chemistry Achievement Test (CAT)’ ialah kaedah menguji empat tahap iaitu pengetahuan, pengayaan, aplikasi dan analisis. Ekperimens ini dijalankan di makmal dengan menggunakan konsep tikus, tindakan kimia, racun dan penyelesaian. Sebanyak 48 item dipilih ddan catatan koefisien dalah 0.88.
2.2 ‘Chemistry Attitude Scale (CAS)’ terdiri ‘5 point Likert’ iaitu skala ‘sangat setuju, setuju, tidak setuju.kurang setuju da tidak setuju’.Hanya 43 item dipilih dan catatan koefisien ialah 0.93.
2.3 ‘Science Process Skill Test’ (SPST) merangkumi 36 item iaitu mengenalpasti pembolehubah serta menyatakan hipotesis,definisi, merekabentuk penyelidikan dan melakar graf. Catatan koefisien ialah 0.81.
2.4 ‘Logical Thinking Ability Test (LTAT)’ merujuk 10 item dalam ujian bertulis mengandungi soalan berkaitan mengenalpasti serta mengawal pembolehubah dan pembahagian,hubungkait,ramalan dan kombinasi alasan. Catatan koefisien ialah 0.77.

KAEDAH (METHOD) : ‘Teachers Thinking About Difficult to Teach Students’
1) SUBJEK
Merujuk kepada pelajar di bandar dan luar bandar. Guru dibahagikan kepada pelajar gred 3 dan 4 serta mengasingkan pelajar lelaki dan perempuan. Pemilihan guru dirujuk kepada tempoh perkhidmatan guru selama 1 hingga 21 tahun. Sebanyak 270 borang soal-selidik diberi dan 110 sahaja yang diterima dengan catatan 40.7%.
2) MATERIAL (BAHAN KAJIAN)
Kaedah ini diambil daripada bahan yang hendak dikaji dengan melaksanakan kajian kes sebanyak 250 patah perkataan mengenai peribadi, pengalaman gred 3 dalam memberi beberapa perbezaan pembelajaran dan menyatakan masalah serta penyelesaian. Kajian kes ini mengandungi 3 soalan iaitu berformatkan tindakbalas bebas. Antara 3 soalan itu adalah ‘senaraikan penyelesaian masalah’, ‘pilih penyelesaian yang berkesan’ dan ‘sebab berlakunya masalah’. Kajian ini diklasifikasikan dengan ’Skala Keberkesanan Guru’ iaitu ‘6 point Likert (sangat tak setuju & sangat setuju). Sebanyak 16 item dipilih dan catatan koefisien ialah 0.74.

CONCLUSION (KESIMPULAN) : ‘Effect of Computer Simulations and Problem-solving Approaches on High School Student’
Hasil keputusan kajian ini menyatakan bahawa kaedah eksperimen simulasi komputer dan kaedah penyelesaian masalah lebih berkesan berbanding dengan kaedah konvensional yang dilakukan. Kaedah simulasi komputer memberi kesan sikap yang positiff yang ketara terhadap kimia berbanding dengan kaedah-kaedah lain. Kaedah yang kurang berkesan ialah kaedah konvesional.

CONCLUSION (KESIMPULAN) : ‘Teachers Thinking About Difficult to Teach Students’
Keputusan mencatatkan strategi pendekatan guru adalah lebih kerap digunakan kerana ia merujuk kepada perubahan emosi dan tingkahlaku pelajar. Antara keberkesanan yang paling ketara adalah dengan penggunaan bahan yang lebih menarik serta lebih mudah. Terdapat segelintir berpendapat bahawa pelajar harus diletakkan dalam beberapa kumpulan kecil serta menggunakan kaedah pengajaran dan pembelajaran secara ‘alat pendengaran’ di samping memberi sokongan kepada tindakan yang diambil pelajar. Sesetengah responden mencadangkan pihak guru meminta nasihat daripada pihak profesional dan juga kaunselor. Pendekatan seterusnya adalah tidak melibatkan pihak guru iaitu mencari penyelesaian di luar bilik darjah, penglibatan ibubapa serta penilaian. Pendekatan ini adalah pecahan yang paling besar menyatakan bahawa guru paling gemar menggunakan kaedah ini sebagai menyelesaikan masalah pelajar.
INTERPRETE (PENERANGAN) : ‘Effect of Computer Simulations and Problem-solving Approaches on High School Student’
Kajian ini menunjukkan bahawa eksperimen simulasi komputer adalah kaedah terbaik berbanding kaedah konvesional dalam pencapaian bidang kimia. Kajian ini merujuk kepelbagaian masalah yang dihadapi pelajar dan mudah untuk mencari jalan penyelesaian. Bahkan, kajian ini membuktikan tiada perbezaan yang ketara jika dilihat dari sudut pencapaian kimia dan juga kemahiran proses sains. Konklusinya, kaedah eksperimen makmal adalah paling berkesan untuk memperolehi penyelesaian terbaik.

INTERPRETE (PENERANGAN) : : ‘Teachers Thinking About Difficult to Teach Students’
Keputusan kajian ini merujuk kepada kepelbagaian corak yang menarik dalam pemikiran guru untuk mencari penyelesaian bagi pelajar yang kurang memahami pembelajaran. Hasil pemerhatian, guru lebih gemar memilih pembelajaran luar bilik darjah untuk memenuhi keperluan pelajar. Kesimpulannya, penyelesaian ini lebih berkesan sekiranya guru tersebut memahami masalah pelajar, cuba mengatasinya serta mengesan perubahannya.

HURAIAN HUBUNGKAIT PSIKOLOGI PENDIDIKAN
Kajian ini menyatakan hubungkait antara pelajar, gaya pembelajaran dan pengajaran dengan merujuk kepada kombinasi pengetahuan, kebebasan dan teori-teori perkembangan. Setiap guru perlu menguasai proses profesional dalam menyelesaikan masalah pengajaran dan pembelajaran setiap hari. Maka guru perlu memahami setiap sudut kaedah pengajaran yang lebih berkesan ke atas penyelesaian masalah pelajar yang kurang memahami maklumat tersebut. Dalam kedua-dua kajian ini menunjukkan proses pendidikan, pengajaran dan pembelajaran memainkan faktor penting untuk mengubah tingkahlaku seseorang pelajar.

Pihak guru pula telah menjalankan beberapa kaedah untuk menyelesaikan masalah ini dengan menggunakan ‘pemikiran kritikal’ iaitu penilaian untuk mendapatkan hasil yang logik dengan meneliti setiap permasalahan yang dihadapi pelajar. Seterusnya, pihak guru juga perlu peka dengan keperluan pelajar dengan mennjalankan kaedah-kaedah yang melalui proses mengklafikasikan, mentafsir, mengkaji serta penyelesaian masalah.

Kajian ini juga menunjukkan bahawa adanya penggunaan Teori Perkembangan iaitu teory ‘Behaviorism’, ‘Cognitivism’ dan ‘Social Learning Theory (SLT). Proses pembelajaran ini melibatkan perubahan tingkahlaku fizikal yang baru, pembelajaran tertumpu kepada minda serta proses mendapatkan input-proses-output di mana bersifat makanikal dan boleh ditentukan.